Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Diweddarwyd Hysbysiad Preifatrwydd y Defnyddiwr hwn (“Hysbysiad Preifatrwydd” neu “Hysbysiad”) ar 4 Ebrill 2018. Gall y Rhybudd Preifatrwydd hwn amrywio o dro i dro felly gwiriwch ef yn rheolaidd.

Mae’r Hysbysiad hwn yn disgrifio’r mathau o wybodaeth a gesglir, sut y caiff y wybodaeth honno ei defnyddio a’i datgelu, a sut y gallwch chi gael mynediad, addasu neu ddileu eich gwybodaeth.

1. SUT YDYM YN CYSYLLTU GWYBODAETH AM YDYCH CHI?

 1. Ymuno â chystadleuaeth neu ddyrchafiad a gynhelir gan ein hunain neu ein trydydd parti: Fe allwch chi roi data personol inni pan fyddwch yn tanysgrifio i’r gwasanaethau hyn naill ai ar-lein neu drwy ffurf ffisegol.
 2. Cofrestru ar gyfer cerdyn teyrngarwch neu glwb sy’n rhedeg yn ein canolfannau: fel rheol byddwch yn rhoi eich enw a’ch manylion cyswllt inni pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer cerdyn teyrngarwch naill ai trwy ffurf ffisegol neu drwy ein gwefan.
 3. Adborth: rhoi adborth i ni trwy ein harolygon ar-lein lle gallwch chi ddarparu eich manylion cyswllt a’ch tanysgrifio i farchnata. Mae ein prif gyflenwr ar gyfer y gwasanaeth hwn wedi’i leoli yn yr Unol Daleithiau felly bydd eich data yn cael ei drosglwyddo’n ddiogel ac yn gyfreithlon y tu allan i’r DU. Gallwch hefyd roi adborth i ni trwy ysgrifennu at y ganolfan gyda chwynion, sylwadau ac awgrymiadau.
 4. Defnydd gwefan: Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth gennych yn awtomatig pan fyddwch chi’n defnyddio a’n Gwasanaethau Ar-lein, gan gynnwys amser a hyd eich ymweliad, yr URL sy’n cyfeirio, eich Protocol Rhyngrwyd (IP) neu gyfeiriad MAC, y math o ddyfais rydych chi ei ddefnyddio a’i system weithredu. Fel gyda’r rhan fwyaf o wefannau, rydym hefyd yn gweithredu cwcis ar ein cyfer a gellir dod o hyd i fanylion pellach yn yr adran ar y cwcis isod.
 5. Prynu cerdyn rhodd ar-lein neu yn ein canolfannau: prosesu data hwn gan drydydd parti. Efallai y bydd angen i chi roi gwybodaeth bersonol ar gyfer prosesu cludo neu dalu. Efallai y byddwch hefyd yn rhoi eich caniatâd i farchnata e-bost wrth brynu cerdyn rhodd.
 6. Cofrestru ar gyfer digwyddiad: gallwn gasglu eich enw a’ch manylion cyswllt os ydych chi am gymryd rhan mewn digwyddiad a drefnir yn un o’n canolfannau. Gall y data hwn gael ei ddal ar system archebu trydydd parti.
 7. Ffotograffiaeth Hyrwyddo: efallai y byddwn yn cymryd ffotograffau ohonoch pan fyddwch yn mynychu un o’n digwyddiadau. Bydd arwyddion yn cael eu harddangos yn ystod y dydd hyd nes y byddant yn eich cynghori pan fydd ffotograffau’n cael eu cymryd, ac os oes gennych bryderon neu os nad ydych am gael eich tynnu lluniau, codwch y rhain gydag aelod o’n staff.
 8. Rhyngweithio â’r cyfryngau cymdeithasol: Yn dibynnu ar y lleoliad Preifatrwydd rydych chi wedi’i wneud yn eich cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol, ac yn seiliedig ar y cynnwys rydych chi’n dewis ei rannu, pan fyddwch chi’n rhyngweithio â’n presenoldeb Cyfryngau Cymdeithasol, bydd gennym fynediad i’ch cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, megis swyddi, sylwadau, tudalennau, proffiliau a delweddau. Hefyd, yn dibynnu ar y lleoliad Preifatrwydd yr ydych wedi’i wneud yn eich cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol, ac yn seiliedig ar y cynnwys rydych chi’n dewis ei rannu, efallai y bydd gennym fynediad at fanylion cyswllt, gwybodaeth bersonol (megis oedran, rhyw, cyflogwr, addysg, lleoliad ac arferion a dewisiadau).
 9. Parcio ceir: efallai y byddwn yn casglu eich plât trwydded i weinyddu ein ffioedd parcio, a chaiff eich manylion cerdyn credyd eu casglu os byddwch yn dewis y dull talu hwn.

Ym mhob un o’r enghreifftiau uchod, byddwn ond yn darparu marchnata e-bost i chi lle rydych chi wedi cydsynio a gallwch chi dynnu’r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio o fewn y negeseuon e-bost a anfonwyd gennych. Pan fyddwn yn anfon gwybodaeth atoch yn electronig, rydym yn adolygu a yw’r cyfathrebu wedi’i agor ac a ydych wedi clicio ar unrhyw gysylltiadau yn y cyfathrebu. Mae hyn oherwydd ein bod am sicrhau bod ein cyfathrebiadau yn ddefnyddiol i chi.

Rydym hefyd yn defnyddio asiantaethau marchnata trydydd parti a allai fod â mynediad at eich manylion personol i ddyfeisio ymgyrchoedd marchnata e-bost, i ddarparu mewnwelediad i gwsmeriaid trwy ddadansoddi data ac i gasglu data personol ar ein rhan. Rydym yn storio eich gwybodaeth mewn cronfa ddata farchnata diogel a gynhelir gan drydydd parti a ddefnyddiwn hefyd i gynhyrchu ein hymgyrchoedd marchnata e-bost.

Mewn perthynas â thrydydd partïon, rydym yn sicrhau y byddant hefyd yn diogelu’ch data – gweler Amddiffyn eich Gwybodaeth isod.

2. AR GYFER Y PWRPAS A GYNHALIWYD

Mae’r wybodaeth bersonol a gasglwyd trwy WIFI a Marchnata ar gyfer ein buddiannau busnes dilys, mae hyn yn cynnwys:

 1. Teilwra ein gwasanaethau ar-lein i chi felly mae’r cynnwys a welwch yn berthnasol i chi. Er enghraifft, efallai y byddwn yn gofyn am eich dyddiad geni, rhyw a rhai diddordebau sylfaenol (megis ‘siopa’ a ‘bwyta’) fel y gallwn roi cynnwys i chi y credwn y bydd gennych ddiddordeb ynddo – “proffilio”; a
 2. Casglu data a gafwyd trwy ein rhyngweithio â chwsmeriaid ar gyfer ymchwil, dadansoddi, profi, monitro, rheoli risg a dibenion gweinyddol gan gynnwys optimeiddio darpariaeth gwasanaeth yn ein heiddo ac i wella profiad y cwsmer.
 3. Hyrwyddwch ein gwefan yn allanol.
 4. Rydym yn aml yn gofyn am god post yn ystod ein rhyngweithiadau cwsmeriaid i’n helpu i ddeall ein cwsmeriaid yn well. Rydyn ni’n rhannu’r data hwn â thrydydd parti heb unrhyw ddynodwyr personol i gynorthwyo gyda’n dealltwriaeth a’n dadansoddiad.

Ar gyfer y cerdyn rhodd, parcio, Gwasanaeth Wifi a chystadlaethau a hyrwyddiadau, y sail gyfreithiol hefyd yw ffurfio contract gyda chi i ddarparu’r gwasanaethau a’r hyrwyddiadau hyn.

Mwyniad a datgraniad data

Byddwn ond yn casglu’r isafswm o wybodaeth bersonol sy’n angenrheidiol a byddwn ond yn cadw’ch gwybodaeth cyhyd â’ch bod yn parhau i ymgysylltu â’n hymgyrchoedd marchnata. Lle nad ydych wedi ymgysylltu â’n deunydd marchnata ers dros flwyddyn, byddwn yn cymryd camau i ddileu eich gwybodaeth o’n cronfa ddata farchnata.

Pan fyddwch wedi darparu’ch manylion mewn perthynas â chwblhau, byddwn yn dileu’ch data personol pan fydd y gystadleuaeth wedi gorffen (oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i’ch gwybodaeth gael ei ddefnyddio at ddibenion marchnata).

3. TROSGLWYDDWYR TRYDYDD-PARTIAID ERAILL NAD YW’R MANYLION HEB EU DARPARU

Efallai y byddwn yn trosglwyddo neu ganiatáu mynediad i’ch gwybodaeth:

 • i’n cyflenwyr, ein contractwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol lle mae hyn yn angenrheidiol iddynt ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau i ni, er enghraifft:
 • talu am wasanaethau parcio;
 • i unrhyw brynwr o’r cyfan neu ran o’n busnes neu unrhyw un o’n heiddo y mae’r Gwasanaeth Ar-lein yn ymwneud â hwy;
 • werthu, paratoi ar werth neu gael gwared ar ein busnes yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan gynnwys unrhyw brynwr posibl neu eu cynghorwyr;
 • lle mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, gorchymyn llys neu broses gyfreithiol arall;
 • lle, yn gweithredu’n ddidwyll, rydym yn credu bod angen datgelu i gynorthwyo gydag ymchwiliad neu adrodd am amheuaeth o weithgarwch anghyfreithlon neu gamgymeriad arall. Gall hyn gynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion diogelu twyll a lleihau risg credyd;
 • amddiffyn a amddiffyn ein hawliau neu ein heiddo;
 • ymdrin ag unrhyw gamddefnydd o unrhyw un o’n Gwasanaethau; neu
 • er mwyn gorfodi neu weithredu ein telerau ac amodau a chytundebau eraill gyda thrydydd partïon.
 • Efallai y byddwn yn datgelu eich data personol i’n cwmnïau grŵp a’n cysylltwyr neu broseswyr data trydydd parti a all brosesu data ar ein rhan i’n galluogi i gyflawni ein harferion busnes arferol.

4. DIOGELU EICH GWYBODAETH

Mae gennym fesurau gweinyddol, technegol a chorfforol ar waith sydd wedi’u cynllunio i warchod a lleihau’r perygl o golli, camddefnyddio neu brosesu neu ddatgelu gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddal. Rydym yn gosod rhwymedigaethau tebyg ar ein trydydd parti ac yn asesu risg eu diogelwch yn seiliedig ar sensitifrwydd y data personol y maent yn ei ddal.

Os trosglwyddwn eich gwybodaeth bersonol y tu allan i’r AEE, bydd yn parhau i fod yn ddarostyngedig i un neu ragor o fesurau diogelu priodol a nodir yn y gyfraith. Gallai’r rhain fod yn ddefnydd o gontractau enghreifftiol mewn ffurf a gymeradwyir gan reoleiddwyr, neu os yw ein cyflenwyr yn ymuno â chynllun preifatrwydd annibynnol a gymeradwyir gan reoleiddwyr (fel cynllun ‘Shield Privacy’ yr Unol Daleithiau).

5. CYSYLLTU Ā GWEFAN ERAILL

Mae’r Rhybudd Preifatrwydd hwn ond yn berthnasol i’r gwefannau a ddarperir gennym ni. Os ydych chi’n cysylltu â gwasanaeth arall a / neu wefan o’r fan hon, dylech gofio darllen a deall polisi preifatrwydd a chwcis y gwasanaeth hwnnw a / neu’r wefan hefyd. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd o’ch gwybodaeth a wneir gan wasanaethau a / neu wefannau eraill. Nid yw dolenni na hysbysebion yn awgrymu ein bod yn cymeradwyo neu wedi adolygu trydydd partïon o’r fath neu eu harferion preifatrwydd.

6. EICH HAWLIAU

Mae gennych yr hawl i beidio â derbyn unrhyw wybodaeth farchnata yr ydym yn ei anfon atoch chi. Os yw ein prosesu data personol yn seiliedig ar eich caniatâd, mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl ar gyfer prosesu yn y dyfodol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni. Sylwer, fodd bynnag, y gallwn fod â hawl i ni brosesu eich Data Personol o hyd os oes gennym reswm dilys arall (heblaw am ganiatâd) ar gyfer gwneud hynny;

Mae gennych yr hawl i gael gwybodaeth ynglŷn â phrosesu eich Data Personol a mynediad i’r Data Personol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi;

Mewn rhai amgylchiadau, yr hawl i dderbyn rhywfaint o Ddata Personol mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac yn ddarllenadwy ar y peiriant a / neu ofyn i ni drosglwyddo’r data hynny i drydydd parti os yw hyn yn ymarferol dechnegol. Sylwch fod yr hawl hon yn berthnasol yn unig i’r Data Personol yr ydych wedi’i roi i ni;

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro’ch Data Personol os yw’n anghywir neu’n anghyflawn;

Mae gennych yr hawl i ofyn ein bod yn dileu’ch Data Personol dan rai amgylchiadau. Nodwch efallai y bydd amgylchiadau lle byddwch yn gofyn i ni ddileu eich Data Personol ond mae gennym hawl cyfreithiol i’w gadw;

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu a / neu ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich Data Personol dan rai amgylchiadau. Unwaith eto, efallai y bydd amgylchiadau pan fyddwch yn gofyn inni gyfyngu ar brosesu eich Data Personol ond mae gennym hawl cyfreithiol i wrthod y cais hwnnw.

7. SUT YDYM YN DEFNYDDIO COOKIES?

Yn ein gwefan rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth o faint o ymwelwyr sydd ar gael i wahanol rannau o’r wefan, sy’n ein helpu i gadw ein gwefan yn gyfoes. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cwcis i deilwra’r cynnwys rydych chi’n ei weld yn addas i’ch diddordebau. Mae’r cyfleuster hwn hefyd yn caniatáu ichi dderbyn hysbysebion personol yn ymwneud â chynhyrchion a welir wrth ddefnyddio ein gwefan.

Yn gyffredinol, mae ein defnydd o gwcis yn perthyn i bedwar categori:

 • Yn hollol angenrheidiol: Mae angen y cwcis hyn i weithredu ein Gwasanaethau Ar-lein. Nid ydynt yn storio unrhyw wybodaeth a adnabyddir yn bersonol. Gallwch osod eich porwr i rwystro neu rybuddio chi am y cwcis hyn, ond ni fydd ein Gwasanaethau Ar-lein yn gweithio’n iawn heb y cwcis hyn.
 • Cysylltiedig â Perfformiad: Mae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth yn ddienw ynghylch sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein Gwasanaethau Ar-lein a sut mae ein Gwasanaethau Ar-lein yn perfformio. Mae’r cwcis hyn yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a’n helpu ni i ddeall pa dudalennau yw’r rhai mwyaf poblogaidd a lle mae ymwelwyr yn gwario’r rhan fwyaf o’u hamser.
 • Swyddogaethol: Mae’r cwcis hyn yn galluogi’r wefan i ddarparu mwy o ymarferoldeb a phersonoliaeth, megis cofio’r dewisiadau a wnewch neu’r wybodaeth a ddarperir gennych, pa ranbarth ydych chi, eich gwybodaeth mewngofnodi, neu’r tudalennau yr ydych wedi’u gweld. Gallant gael eu gosod gennym ni neu gan ddarparwyr trydydd parti y mae eu gwasanaethau yr ydym wedi’u hychwanegu at ein tudalennau. Os na fyddwch yn caniatáu y cwcis hyn, efallai na fydd rhai neu bob un o’r gwasanaethau hyn yn gweithio’n iawn.
 • Hysbysebu a thargedu: Mae’r cwcis hyn yn ein galluogi ni a’n hysbysebwyr i ddarparu hysbysebion sy’n berthnasol i chi a’ch diddordebau. Fe’u defnyddir gan ni a’n hysbysebwyr i greu proffil o’ch diddordebau a dangos i chi hysbysebion perthnasol ar safleoedd eraill. Gall y cwcis hyn olrhain a wnaethoch chi glicio ar hysbyseb er mwyn cyfyngu ar nifer yr amseroedd y byddwch yn gweld hysbyseb benodol ac yn ein cynorthwyo i ddeall effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd hysbysebu. Nid ydynt yn storio gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol, ond maent yn adnabod eich porwr a’ch dyfais yn unigryw. Os na fyddwch yn caniatáu y cwcis hyn, byddwch yn cael hysbysebu llai targed.

Rydym yn caniatáu i ddefnyddwyr reoli eu dewisiadau cwci ar ein gwefan. Cliciwch “Settings Cookie” isod i osod eich dewisiadau.

8. NEWIDIADAU I’R POLISI PREIFATRWYDD & COOKIES

Diweddarwyd y Hysbysiad Preifatrwydd hwn diwethaf ar 4 Ebrill 2018. Os bydd angen inni newid telerau’r Hysbysiad Preifatrwydd, byddwn yn postio’r Hysbysiad Preifatrwydd diwygiedig yma. Rydym yn eich annog i adolygu’r Hysbysiad Preifatrwydd yn aml am y wybodaeth ddiweddaraf am ein harferion preifatrwydd.

9. SUT Y GALL CHI CYSYLLTWCH Â NI

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Rhybudd Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni yn rachel.lydon@savills.com.